Chính thức thay đổi loại và cấp công trình xây dựng kể từ 01/01/2021

Lượt xem: 896

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020, được Quốc hội chính thức ký ban hành ngày 17/06/2020 và sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2021.

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định “Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.”

Theo khái nhiệm mới của công trình xây dựng trên thì Luật này cũng quy định rõ về loại và cấp công trình xây dựng như sau:

  • 1. Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình.
  • 2. Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình gồm:
  • a) Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Luật này được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  • b) Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã quy định rõ hơn về loại và cấp công trình xây dựng so với Luật Xây dựng 2014, cụ thể:

– Tại Khoản 2 Điều 5 Luật Xây dựng 2014 quy định “Loại công trình được xác định theo công năng sử dụng gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình quốc phòng, an ninh.”

Kể từ năm 2021 thì loại công trình xây dựng phải được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình. Vậy loại công trình xây dựng nay phải chi tiết và cụ thể hơn so với quy định hiện hành.

– Theo Khoản 3 Điều 5 Luật Xây dựng 2014 quy định: “Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình căn cứ vào quy mô, mục đích, tầm quan trọng, thời hạn sử dụng, vật liệu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình.”

Nhưng theo quy định mới tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định cấp công trình xây dựng được xác định cho cụ thể loại công trình gồm: Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình, được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình.

Chi tiết xem tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020, có hiệu lực từ 01/01/2020

Mẫu nhà mới

Tin tức

Tiện ích tra cứu

Kỹ thuật thi công

Giải đáp vấn đề thường gặp

Tất cả mẫu nhà trên website